Professionalisering

Kinderen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling is de ambitie van iedere leerkracht.

De leerkracht ziet het kind altijd vanuit zijn totale ontwikkeling. In het spontane spel is het jonge kind zich er niet bewust van dat het met taal, rekenen, motoriek etc. bezig is. Als leerkracht kiezen we ervoor om vanuit de betekenis die het kind geeft aan de activiteit te helpen met de ontwikkeling. Dat kan de ene keer zijn vanuit het perspectief van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de andere keer vanuit rekenen. We kiezen hier nadrukkelijk voor het perspectief van de rekenen-wiskundeontwikkeling. Door specifiek op een onderdeel in te zoomen kunnen we onze kwaliteiten op dat onderdeel verdiepen. Vervolgens zoomen we weer uit om te bekijken wat dit betekent binnen onze totale ontwikkeling.

Op deze pagina krijg je een antwoord op de vraag welke rol een professionele leergemeenschap kan spelen bij de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we onze deskundigheid vergroten op het gebied van rekenen-wiskunde?
  • Hoe kunnen we aan de reken- en wiskundedoelen werken in spontaan spel?
  • Hoe kunnen we spelbegeleiding verbeteren?

Je vindt hier werkvormen die helpen om sterker te worden in het stimuleren van wiskunde in het spontane spel.

[AB: andere plek zoeken voor deze tekst: Hogeschool iPabo en de Marnix Academie hebben samen met professionals uit Utrecht, Amsterdam en Zaandam al ontdekkend en lerend in een professionele leergemeenschap (PLG) handreikingen ontwikkeld voor de dagelijkse praktijk. Kenmerkend voor deze PLG’s is dat kennis uit de praktijk en uit de theorie wordt verbonden. In de PLG’s hebben we ervaring opgedaan met verschillende werkvormen om ons leren op gang te brengen. Op deze website zijn een aantal van deze werkvormen verzameld die als waardevol zijn ervaren. De werkvormen zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn dat er in spontaan spel een diversiteit aan kansen ligt om te werken aan reken-wiskundedoelen. Daarnaast bieden de werkvormen oefening in de toepassing van de didactiek van (wiskundige) spelbegeleiding. De werkvormen zijn ontwikkeld voor en door professionals. Teams kunnen de werkvormen zelfstandig gebruiken om zich verder te professionaliseren. Voor begeleiding in dat proces kunnen ze de expertise inschalen van een pabo of onderwijsbegeleidingsdienst. Opleiders en trainers kunnen de materialen gebruiken in scholing.]